بازرگانی فلاحتی

بازرگانی فلاحتی

عرضه کننده انواع محصولات پلیمری ورق، میلگرد و لوله

02166698089

اطلاعات فنی

تاریخ انتشار : 2020/04/21

اطلاعات فنی محصولات بازرگانی فلاحتی 

Ptfe تفلون 

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان انگلیسی بر روی  ptfe کلیک کنید.

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان فارسی بر روی ptfe-per کلیک کنید.

ABS ای بی اس

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان انگلیسی بر روی  abs  کلیک کنید.

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان فارسی بر روی  abs  کلیک کنید.

برنز PTFE

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان انگلیسی بر روی ptfe-bronze  کلیک کنید.

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان فارسی بر روی ptfe-bronze-per کلیک کنید.

 فایبر گلاس 

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان انگلیسی بر روی  fiberglass کلیک کنید.

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان فارسی بر روی fiberglass-per کلیک کنید.

Ptfe کربن

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان فارسی بر روی ptfe-carbon-per-docx کلیک کنید.

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان انگلیسی بر روی ptfe-carbon-eng-docx کلیک کنید.

پروپیلن PP

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان انگلیسی بر روی pp.eng کلیک کنید.

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان فارسی بر روی PP. per کلیک کنید.

 پلی اتیلن

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان انگلیسی بر روی  PE کلیک کنید.

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان فارسی بر روی PE per کلیک کنید.

پلی استال POM

 

 

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان انگلیسی بر روی pom کلیک کنید.

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان فارسی بر روی pom-per  کلیک کنید.

 پلی آمید

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان انگلیسی بر روی pa کلیک کنید.

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان فارسی بر روی pa-per  کلیک کنید.

 زلامید

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان انگلیسی بر روی zelamid کلیک کنید.

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان فارسی بر روی  zelamid Per کلیک کنید.

فیبر نخدار

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان انگلیسی بر روی fiber cotton کلیک کنید.

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان فارسی برروی fiber cotton-per کلیک کنید.

 پلی اورتان

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان انگلیسی بر روی pu  کلیک کنید.

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان فارسی بر روی pu-per  کلیک کنید.

 peek

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان انگلیسی بر روی peکek eng لیک کنید.

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان فارسی بر روی  کلیک peek per کنید.

UPVC

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان انگلیسی بر روی u-pvc  کلیک کنید.

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان فارسی بر روی u-pvc  کلیک کنید.

 upvc

 HDPE

برای مشاهده ی اطلاعات فنی محصول به زبان فارسی برروی HDPE-PER کلیک کنید.

برای مشاهده ی اطلاعات فنی محصول به زبان لاتین بر روی HDPE-ENG کلیک کنید.

 uhmw

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان انگلیسی بر روی  UHMW کلیک کنید.

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان فارسی بر روی  UHMW per کلیک کنید.

پلی اتیلن

برای مشاهده ی اطلاعات فنی محصول به زبان فارسی برروی HDPE-PER کلیک کنید.

برای مشاهده ی اطلاعات فنی محصول به زبان لاتین بر روی HDPE-ENG کلیک کنید.

 پلی امید

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان انگلیسی بر روی pa کلیک کنید.

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان فارسی بر روی pa-per  کلیک کنید.

سیلیکون silicon

برای مشاهده اطلاعات فنی انگلیسی محصول بر روی Silicon کلیک کنید.

برای مشاهده اطلاعات فنی فارسی محصول بر روی Silicon کلیک کنید.

فایبر گلاس

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان انگلیسی بر روی  fiberglass کلیک کنید.

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان فارسی بر روی fiberglass-per کلیک کنید.

 فیبر استخوانی

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان انگلیسی بر روی fiber cotton کلیک کنید.

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان فارسی برروی fiber cotton-per کلیک کنید.

   PTFEخالص

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان فارسی بر روی خالص ptfe.per کلیک کنید.

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان انگلیسی بر روی خالصPTFE .EN کلیک کنید.

تفلون گلس

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان انگلیسی بر روی ptfe-glass  کلیک کنید.

برای مشاهده اطلاعات فنی محصول به زبان فارسی بر روی ptfe-glass-per  کلیک کنید.

برخی از مشتریان